Ubezpieczenia majątkowe (mienia) Komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, przemysłowe i inne

Spis treści:

 • Czym są ubezpieczenia majątkowe
 • Rodzaje ubezpieczeń majątkowych
 • O jakie dodatkowe opcje można rozszerzyć ubezpieczenia majątkowe
 • Od jakich zdarzeń losowych można ubezpieczyć majątek?
 • Ubezpieczenie majątkowe - z czego się składa?

Czym są ubezpieczenia majątkowe

Według Kodeksu Cywilnego "[p]rzedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu." (K.C. Art. 821.). Ubezpieczenia majątkowe są zatem - jak sama nazwa wskazuje - ubezpieczeniami majątku.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Wyróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń majątkowych, zależnie od przedmiotu objętego ochroną:

 • ubezpieczenia nieruchomości (domu, mieszkania, lokalu użytkowego, także dla firm) oraz znajdujących się w niej ruchomości
 • ubezpieczenia komunikacyjne, czyli ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (OC, AC)
 • ubezpieczenia turystyczne i podróżne (obejmują bagaże i przedmioty, które zabieramy na wycieczkę itp.)
 • ubezpieczenia majątku firmy (ubezpieczenia przemysłowe: zakładów produkcyjnych itp.)
 • ubezpieczenia specjalistyczne
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które pozwala pokryć koszt szkody wyrządzonej na mieniu osoby trzeciej, spowodowanej nieumyślnym działaniem ubezpieczonego.

O jakie dodatkowe opcje można rozszerzyć ubezpieczenia majątkowe

Standardowe ubezpieczenia majątkowe można rozszerzyć - na przykład ubezpieczenie nieruchomości można poszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu zabezpieczymy się na wypadek wyrządzenia szkody materialnej sąsiadom i osobom przebywającym na naszym terenie.

Od jakich zdarzeń losowych można ubezpieczyć majątek?

To zależy od rodzaju ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych możesz ubezpieczyć się na wypadek wyrządzenia szkody innym pojazdom mechanicznym (OC), uszkodzenia własnego samochodu (AC) oraz uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów (NNW). Dodatkowo możesz ubezpieczyć szyby, uzyskać pomoc prawną lub Assistance.

Ubezpieczenia nieruchomości w podstawowej wersji polisy obejmują zwykle zaledwie niewielką część możliwych zdarzeń losowych. Aby uwzględnić w ubezpieczeniu znacznie szerszy ich wachlarz (na przykład ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), należy dokupić dodatkowe usługi, co wiąże się z dodatkową opłatą, a zatem wyższą ceną składki.

Ubezpieczenia turystyczne ubezpieczają nas od szkód na mieniu podczas podróży krajowych i zagranicznych, w tym zagubienia bagażu, kradzieży czy problemów z realizacją kupionej wycieczki.

Ubezpieczenia przemysłowe są bardzo podobne w swojej naturze do ubezpieczeń nieruchomości, jednak zakres zdarzeń uwzględnionych w polisie jest nieco inny - obejmują one na przykład sabotaż.

Ubezpieczenie majątkowe - z czego się składa?

Każda polisa zawiera pewne stałe elementy. Są to:

 • przedmiot ubezpieczenia, a zatem informacja o tym, co zostaje objęte ochroną - samochód, dom, mieszkanie itp.
 • zakres ochrony, czyli zdarzenia losowe, od skutków których polisa nas chroni (zarówno tych standardowych, jak również z pakietów dodatkowych)
 • suma ubezpieczenia, a zatem maksymalna kwota, która może zostać wypłacona z polisy w przypadku szkody, gdy nastąpi zdarzenie losowe uwzględnione w ubezpieczeniu
 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których odszkodowanie z ubezpieczenia nie będzie się należało
 • franszyza redukcyjna, czyli ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.